Labsphere
联系我们 | 加入收藏 Labsphere  EN
 

漫反射目标板

Large Spheres

Spectralon® 目标板

特点:

  • 耐用,可水洗
  • 不同反射率
  • 不受恶劣环境影响

应用:

  • 背光照明
  • 环境测试目标板
  • 激光目标板
  • 光学反射器
  • 遥感目标
  • 模拟靶标

       Spectralon®目标板的漫反射特性使其在较广范围的光照条件下能保持恒定对比度,故Spectralon®目标板完全适合要求长期暴露在严苛环境条件下的实验室及野外应用。

       标准的Spectralon®目标板尺寸为是24平方英寸,它有白色或灰色两种材质,并被装在表面粗糙的阳极处理铝框中。它有白色或灰色两种材质,并被装在表面粗糙的阳极处理铝框中。每一份Spectralon®目标板,我们附带提供在250~2500nm的波长范围内每隔50 nm的校准数据。所有校准数据可溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)。所有目标板都具有良好的热稳定性和化学稳定性且易于清洁。我们还能定制具有各种不同反射比值、面积最大达3*3m的目标板。

       Spectralon®对比目标板完全适合下列应用:摄像机、光密度计的校准,传输介质的对比度传递,以及在野外条件下的成像系统测试。这类具有化学惰性的目标板耐用、耐洗,它们由并排装在同一个阳极处理铝框上的白色漫反射面板(反射比为99%)和深灰色漫反射面板(反射比为10%)组成。

       Spectralon®多级目标板由并排安装的四块板组成,这四块板的反射比值分别为99%、50%、25%和12%,且每块面板与相邻面板之间的光密度差值和对比度相同。

订货信息和规格

Spectralon®漫反射目标板

型号 漫反射率 尺寸 (inches) 安装尺寸 (LxWxH inches) 订货号
SRT-02-020 2% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-900
SRT-02-050 2% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-900
SRT-02-100 2% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-900
SRT-02-120 2% 12 x 12 12.25 x 12.25 x 0.56 AA-00827-900
SRT-02-180 2% 18 x 18 18.25 x 18.25 x 0.56 AA-00826-900
SRT-02-240 2% 24 x 24 24.25 x 24.25 x 0.56 AA-00837-900
SRT-05-020 5% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-800
SRT-05-050 5% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-800
SRT-05-100 5% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-800
SRT-10-020 10% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-700
SRT-10-050 10% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-700
SRT-10-100 10% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-700
SRT-20-020 20% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-600
SRT-20-050 20% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-600
SRT-20-100 20% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-600
SRT-40-020 40% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-500
SRT-40-050 40% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-500
SRT-40-100 40% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-500
SRT-50-020 50% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-400
SRT-50-050 50% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-400
SRT-50-100 50% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-400
SRT-50-120 50% 12 x 12 12.25 x 12.25 x 0.56 AA-00827-400
SRT-50-180 50% 18 x 18 18.25 x 18.25 x 0.56 AA-00826-400
SRT-50-240 50% 24 x 24 24.25 x 24.25 x 0.56 AA-00837-400
SRT-60-020 60% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-300
SRT-60-050 60% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-300
SRT-60-100 60% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-300
SRT-75-020 75% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-200
SRT-75-050 75% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-200
SRT-75-100 75% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-200
SRT-75-120 75% 12 x 12 12.25 x 12.25 x 0.56 AA-00827-200
SRT-75-180 75% 18 x 18 18.25 x 18.25 x 0.56 AA-00826-200
SRT-75-240 75% 24 x 24 24.25 x 24.25 x 0.56 AA-00837-200
SRT-80-020 80% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-100
SRT-80-050 80% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-100
SRT-80-100 80% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-100
SRT-99-020 99% 2 x 2 2.25 x 2.25 x 0.56 AA-00823-000
SRT-99-050 99% 5 x 5 5.25 x 5.25 x 0.56 AA-00821-000
SRT-99-100 99% 10 x 10 10.25 x 10.25 x 0.56 AA-00822-000
SRT-99-120 99% 12 x 12 12.25 x 12.25 x 0.56 AA-00827-000
SRT-99-180 99% 18 x 18 18.25 x 18.25 x 0.56 AA-00826-000
SRT-99-240 99% 24 x 24 24.25 x 24.25 x 0.56 AA-00837-000

Spectralon®对比和多级目标板

型号 组成 漫反射率 尺寸 (inches) 订货号
SRT-SP-050 Split 99, 10% 5 x 5 AA-00656-000
SRT-SP-100 Split 99, 10% 10 x 10 AA-00657-000
SRT-SP-180 Split 99, 10% 18 x 18 AA-00658-000
SRT-MS-050 Multi-step 99, 50, 25, 12% 5 x 5 AA-00659-000
SRT-MS-100 Multi-step 99, 50, 25, 12% 10 x 10 AA-00660-000
SRT-MS-180 Multi-step 99, 50, 25, 12% 18 x 18 AA-00661-000


产品询价